Leveringsvoorwaarden

Bij het afnemen van een product of dienst van Yvomar Training gelden de Leveringsvoorwaarden van Yvomar Training, voor zover deze van toepassing zijn. Hierna de volledige tekst van onze leveringsvoorwaarden.

Artikel 1, toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Yvomar Training. alsmede op alle overeenkomsten tussen Yvomar Training. en opdrachtgever betreffende deelname aan, of opdracht tot het houden van cursussen, een opleidingsopdracht of consultancyopdracht, een opdracht betreffende projectmanagement of interim management, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “opdracht”. De producten en diensten die door Yvomar Training geleverd worden, hebben betrekking op opleiden, adviseren, begeleiden, toetsen & evalueren en verdere ondersteuning van organisaties bij het implementeren en aanleren van nieuwe processen, werkwijzen, methoden en vaardigheden, gericht op (ICT)-management, ICT - professionals en actief betrokken ICT gebruikers. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Yvomar Training. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Yvomar Training. schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2, totstandkoming van de opdracht De overeenkomst tussen Yvomar Training en de opdrachtgever komt tot stand door (1) ondertekening van contract door opdrachtgever, (2) door ondertekening van de schriftelijke bevestiging door opdrachtgever, (3) of door de schriftelijke bevestiging door Yvomar Training van de telefonische aanmelding of opdracht van de opdrachtgever.

Artikel 3, annulering van een opdracht door opdrachtgever De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren middels een aangetekend schrijven. Annulering door de opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden. Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de opdracht is opdrachtgever verplicht 25% van het offertebedrag te vergoeden. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden. Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht is opdrachtgever verplicht 100% van het offertebedrag te vergoeden.

Artikel 4, vervanging / wijzigingen De opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan een cursus / opleiding laten deelnemen, indien zulks uiterlijk 2 dagen voor aanvang aan Yvomar Training. wordt gemeld. Vervanging van een deelnemer aan een cursus / opleiding dient schriftelijk te worden bevestigd. Bij een cursus / opleiding waaraan een intakegesprek of een assessment is verbonden, is vervanging van een deelnemer slechts mogelijk tot 3 weken voor aanvang van de cursus / opleiding. Yvomar Training behoudt zich het recht voor deelnemers die niet verschijnen op een intakegesprek of assessment, of niet tijdig opdrachten inleveren, verdere deelname aan de cursus / opleiding te weigeren en/of gemaakte kosten in rekening te brengen. Yvomar Training behoudt zich het recht voor, in geval van bijzondere omstandigheden of bij onvoldoende deelname, cursussen te annuleren, te onderbreken of cursusdata te wijzigen. In dergelijke gevallen zal met de deelnemers overleg worden gevoerd over alternatieven. Yvomar Training aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten van de deelnemer of andere die voortvloeien uit annulering, onderbreking of wijziging.

Artikel 5, prijzen Alle aanbiedingen van Yvomar Training zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten van de docent / consultant binnen Nederland. Alle genoemde prijzen zijn inclusief door Yvomar Training geleverde literatuur en cursusmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Met opdrachtgever worden aanvullende afspraken gemaakt over overige kosten, zoals de locatie waar opleidingen en cursussen verzorgd worden.

Artikel 6, betaling Yvomar Training brengt de door opdrachtgever verschuldigde kosten in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bankrekening zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Yvomar Training. Alle facturen dienen te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Yvomar Training steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Yvomar Training gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Yvomar Training alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, en zijn gelijk aan het wettelijk voorgeschreven minimumbedrag.

Artikel 7, opschorting en ontbinding Yvomar Training heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een project, cursus of opleiding te weigeren, dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 6. De tussen Yvomar Training en opdrachtgever tot stand gekomen opdracht kan per aangetekend schrijven onmiddellijk door één van beide partijen beëindigd worden, indien: a. de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd; b. een verzoek tot faillietverklaring van de andere partij is ingediend.

Artikel 8, auteursrecht Het auteursrecht op de door Yvomar Training uitgegeven folders, cursusmateriaal, en consultancymateriaal berust bij Yvomar Training., tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Yvomar Training zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Het auteursrecht op projectplannen, rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen ui werkzaamheden van Yvomar Training. berust eveneens uitsluitend bij Yvomar Training., tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 9, aansprakelijkheid Yvomar Training spant zich in de aan haar verstrekte opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Yvomar Training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering dekt en voorzover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. Yvomar Training zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van: a. enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. b. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdige verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie. Yvomar Training is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. Yvomar Training zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 10, toepasselijk recht en bevoegde rechter Op iedere overeenkomst tussen Yvomar Training en een opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank.

Yvomar Training is een handelsnaam van Ivomar Beheer Ede B.V. KvK 09125986 Arnhem.

Yvomar Training © 2010-2016